Leadership

Prarthana

Prarthana Gupta

CEO

Prarthana

Shraddha Gupta

VP Sales

Naresh

Naresh Sharma

SCM Head